Crowdfunding: Folkeverktøy i personlig økonomi

VI VIL GI NORGE SUPERKOMPETANSE I PERSONLIG ØKONOMI

Crowdfunding-kampanje for å lage
Folkeverktøy i personlig økonomi
Hjelp oss å hjelpe!

Hittil er det samlet inn:

142 000
av
480 000
 • Om prosjektet og samfunnsansvar

  Presentasjon av meg og «Økonomisk superplanlegger»; en webbasert app som skal bli et folkeverktøy i personlig økonomi.

  Etter ett års forarbeid står vi nå klar til å lage et webbasert verktøy innenfor økonomisk planlegging. Mitt team og jeg skal lage et folkeverktøy i personlig økonomi i samarbeid med en norsk utviklerbedrift. Verktøyet skal brukes overfor nåværende kunder, som er NAV og tiltaksarrangørene. Den nye løsningen skal erstatte det verktøyet jeg har levert til dem gjennom mange år.

  MEN det skal først og fremst utvikles for å komme i møte behovene blant alminnelige mennesker, som står utenfor NAV-systemet – og med fokus på ungdom og unge voksnes behov for kompetanse til å forstå, styre og styrke sin økonomi. Vi skal lage et verktøy som gir kirurgisk innsikt i egen økonomi eller superkompetanse i personlig økonomi. Hovedeffekten av læring er endret atferd. Vi har erfaring med at dette verktøyet gir endret økonomisk atferd i kraft av at dem som bruker verktøyet oppdager et mulighetsrom i økonomien som de ikke har sett før de tok verktøyet i bruk.

  Hvorfor det?
  Et slikt verktøy vil styrke familien og singelhusstanden på mange plan. Bedre forståelse og økt styring over økonomien vil gi fravær av mange alvorlige problemer. Økt selvhjelp vil gi bedre helse og livskvalitet. Tatt i bruk i et visst omfang (folkeverktøy) vil det gi gode ringvirkninger i forhold til arbeidsprestasjoner, redusere samfunnets trykk på miljøet og på velferdsgodene.

  FNs bærekraftsmål
  Dersom bruken av ØSP kommer opp i et omfang hvor ti tusener husstander bruker metoden for å ta de beste beslutningene for sin økonomi, vil det kunne ha merkbar positiv effekt på miljøet og i forhold til kast og forbruk. ØSP vil kunne være et lite bidrag i norsk sammenheng til å nå FNs bærekrafts mål nr. 1,2,3,4,5,8,10,11,12, 13 og 16; totalt 11 av FNs 17 bærekraftsmål. Mange små bidrag kan bli til noe stort. Ref.: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal.

  Norges Handelshøyskole har forskingsresultater som viser at en trøblete økonomi ikke bare skaper problemer for den det gjelder, men at det er negativt for hele samfunnet.

  https://forskning.no/norges-handelshoyskole-okonomi-partner/darlig-privat–okonomi-pavirker-hele-samfunnet/533658

  Hva prosjektet bygger på
  Arbeidet vi ønsker å sette i gang bygger på det de løsningene jeg har utviklet for NAV og øvrige tiltaksarrangører gjennom 27 år, hvor 18 000 personer har fått verktøy for å styre og styrke økonomien sin med. Vi skal videreutvikle dette verktøyet til en folkeapp i personlig økonomi.
  Vi skal lage det mest helhjertede arbeidsverktøyet til å jobbe aktivt med økonomien sin. Det vil gi superkompetanse i egen økonomi.

  Hvem er kundene?
  Til nå har mine kunder vært NAV og medlemmer av bransjeforeningene Arbeid& Inkludering i NHO https://www.arbeidoginkludering.no/ og Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter www.ASVL.no, samlet 60 kommunale virksomheter.

  Med det nye verktøyet er hensikten å åpne et marked bestående av «dama og mannen i gata. Vi vil også tilby verktøyet som medlemsgode i foreninger med mange medlemmer.

  Hvor mye penger trenger vi for å løfte prosjektet?
  Prosjektet har et eksternt kapitalbehov på kr 479 000,- Av dette beløpet har jeg mottatt et utviklingstilskudd på NOK 140.000 av https://www.krem-norge.no/. Gjenstående finansieringsbehov er kr 339 000 for å få et ferdig testet verktøy, klar til bruk for markedet.

  Kan du tenke deg å gi et bidrag til at vi får laget dette verktøyet?
  Som sosial entreprenør, og som liten virksomhet med en stor ambisjon, har jeg ikke alltid nok kapital til å løfte prosjektet selv. Derfor må jeg, slik som nå, alliere meg med gode krefter som ser samfunnsnytten av et prosjekt som dette. Prosjektet vil gi høy sosial avkasting. Vi vet av erfaring at det å få bedre overblikk over økonomien gir helse, det gir samhold i familien, det gir arbeidsfokus, det gir jobb og skoleopptak. Det gir god beredskap for dem som kommer bort i et slikt verktøy og lærer seg å bruke det. (Verktøyet har veldig lav læringsterskel).

  Hva kan du bidra med og hva får du igjen? 
  Til deg som privatperson:
  Hvis du er privatperson/familie spør jeg om du/dere kan bidra med kr 200 eller et annet selvvalgt beløp? Du vil også motta et eksemplar av ferdig verktøy som du kan styre økonomien din med, eller du kan gi bort til noen som vil ha glede av det.

  Til deg som bedrift:
  Jeg spør om din bedrift eller organisasjonen du representerer kan være oss behjelpelig med et økonomisk tilskudd på kr 1.000 eller kr 5.000, eller et annet selvvalgt beløp, for å sette prosjektet ut i live? Prosjektet vil bli offentlig revidert og ha full åpenhet. Kontakt oss om du ønsker å drøfte detaljer- eller har spesielle ønsker for ditt/deres bidrag.

  Hvis du som alternativ til å gi et økonomisk tilskudd velger å forhåndsbestille dette verktøyet for levering når det er utviklet, vil det ha samme verdi for oss som et økonomisk tilskudd. Salgspris vil være kr 337 inkl. mva. pr. lisens. Men du vil få det til minimum 26 % rabatt. 

  Du som støtter prosjektet kan glede deg over å gi en håndsrekning til å utvikle et verktøy som gir økonomisk beredskap og styrke til individ og samfunn på mange plan. Du bidrar til dette!

  Det sendes ut informasjonsbrev til alle bidragsytere om fremdriften i prosjektet. Ta kontakt med oss om du har spørsmål til prosjektet.

   

 • Om initiativtaker og samarbeidende bedrifter

  Initiativtaker til prosjektet er Lars Findahl som driver bedriften TRYGG ØKONOMI AS i Sandefjord. Verktøyet som skal lages er basert på 27 års arbeid med å lage undervisningsopplegg i personlig økonomi for NAV og tiltaksarrangørene.

  Det er lagt ned mye arbeid i prosjekteringen. Det er utarbeidet en god kravspesifikasjon for det og partene har hatt en workshop sammen om tekniske og praktiske sider ved gjennomføringen.

  TRYGG ØKONOMI AS
  Lars Findahl, Daglig leder
  www.tryggokonomi.no
  E-post: lars@tryggokonomi.no
  Tlf.: 9800 7295

  Samarbeidspartnere for å gjennomføre prosjektet:
  GuarditIntercode.noSupervisuell.noSourceit.no

  Finansiell støttespiller:
  KREM Norge

  Revisjon:
  Deloitte AS

 • Fordeler med et slikt verktøy

  Verktøyet vil bli et enkelt, praktisk og jordnært verktøy for økonomisk planlegging og kontroll for alenehusstander og familier. Det vil gi makt til hverdagen i form av bedre økonomi, bedre helse og bedre beredskap.

  På personplanet vil verktøyet gi disse effektene:
  • være en veiviser til å ta bedre økonomiske beslutninger
  • finne løsninger som det ellers er vanskelig å oppdage
  • gi bedre humør og helse
  • styrke samholdet i familien
  • styrke barnas situasjon (unngå samlivsbrudd pga trøblete økonomi)
  • være en praktisk beredskap som løfter personen og familien

  For lokalsamfunnet vil det ha disse effektene
  • øke arbeidsevnen og arbeidsgleden og gi mindre sykdom/jobbfravær
  • gi mulighet til å involvere seg mere i lokalsamfunnet

  På samfunnsplanet vil verktøyet
  • gi styrke til økonomien for mange mennesker hvert år
  • representere økonomisk selvhjelp og verdighet for mange
  • redusere sosial eksklusjon
  • redusere fattigdom og barnefattigdom
  • redusere bruk og kast (innsikt endrer atferd)
  • redusere belastingen på velferdsgodene
  • gjøre at flere får tilgang til samfunnsgodene (finansiere egen bolig)
  • være et verktøy til å øke samfunnets bærekraft (mindre kast og sløsing)
  • styrke vår samfunnsmodell

  Med Økonomisk superplanlegger ønsker vi å ta elitens kompetanse og gjøre den til en kompetanse for hele folket, m.a.o. vi ønsker å lage en folkekompetanse i personlig økonomi. Interessert i å hjelpe til med å redusere økonomisk ulikhet i samfunnet? Og gi verdige økonomiske vilkår til flere? Støtt utviklingen av vårt folkeverktøy i økonomi ved å gi kr 200 eller et selvvalgt beløp. Da får du samtidig en fullversjon av verktøyet når det er ferdig. Det tilsvarer 26 % rabatt på en pris som allerede er lav.

 • Kontakt og betalingsinformasjon

  Slik kan du støtte dette prosjektet: Betalingsinformasjon:

  For alle innbetalinger: Benytt konto i DNB 1503.86.10497 eller VIPPS 560234

  1. Doner et selvvalgt beløp til prosjektet.

  2. Bestill verktøyet for levering når det er klart og betal det når det når der ferdig med kr 337. Bestill pr epost.

  3. Bestill verktøyet for levering når det er klart og forhåndsbetal beløpet nå med kr 197. Bestill pr epost.

  4. Ønsker du å bestille et antall lisenser til familie, medarbeidere og andre, kontakt oss her. Send oss epost.

  Husk å oppgi navn og epost, slik at vi kan sende verktøyet til deg og holde deg oppdatert om utviklingen.

  Revisjon av prosjektet: Deloitte AS.

 • Pressemelding

  Vi vil gi Norge superkompetanse i personlig økonomi

  Trygg økonomi AS i Sandefjord ønsker å utvikle et folkeverktøy i økonomi; en app som vil gi superkompetanse i personlig økonomi. Som liten bedrift og som sosial entreprenør makter vi ikke alltid å løfte viktige samfunnsidéer alene. Derfor inviterer vi gode krefter til et spleiselag for å løfte prosjektet opp av tegnebrettet. Folk tror på oss. Vi har allerede mottatt kr 142 000 som hjelp til å realisere prosjektet. Vi vil samarbeide med fire gründerbedrifter i Vestfold som til sammen har ekspertisen som skal til for å utvikle en sterk løsning.

  Et voksende problem i Norge i dag er økonomisk ulikhet. Under overflaten er det i dag mange som opplever en tøfføkonomisk hverdag. De unges mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet er begrenset for flere og flere. De høye boligprisene er den fremste kostnadsdriveren i samfunnet. Detskaper velstand for et A-lag og fattigdom for et B-lag i samfunnet.

  TRYGG ØKONOMI AS i Sandefjord har i 27 år arbeidet med undervisningsløsninger i personlig økonomi for NAV og for tiltaksarrangørene. Nå ønsker vi å ta vårt arbeid ett skritt videre ved å utvikle et folkeverktøy i personlig økonomi, i form av å lage et enkelt nettbasert verktøy – som kan brukesfra hvor som helst og når som helst. Løsningen girsuperkompetanse i egen økonomi. Hva er superkompetanse i personlig økonomi?

  Superkompetanse i økonomi tar utgangspunkt i at det er mulig å kartlegge økonomien sin i stort og smått for et år av gangen, før året begynner. Hvis man gjør dette grundig vil man få en forbløffende oversikt over egen økonomi.

  Man vil glede seg over at man hele tiden ligger på forskudd i forhold til å vite hva som vil skje i økonomien fra måned til måned. Denne måten å forholde seg til økonomien sin på gir et faktabasert beslutningsgrunnlag for økonomien og gir en god trygghet. Erfaring viser at man oppdager viktige sammenhenger man ikke var klar over. Og man oppdager et mulighetsrom for økonomien som man heller ikke var oppmerksom på. Verktøy som gir slik innsikt vil være en god støtte til alle i etableringsfasen, alle som bor alene, for alle med barn, for alle som vil bygge en sterk økonomi over tid. Å jo mer utfordrende økonomien er, jo mer nyttig vil en økonomisk superplanlegger være. Med denne appen vil man få en økonomirådgiver i lomma.

  Å utvikle denne appen koster en halv million kroner. Så i noen tilfeller, slik som nå, henvender vi oss til gode krefter i samfunnet; til personer, bedrifter og organisasjoner som er villig til å gi en økonomisk håndstrekning til å utvikle dette verktøyet, som vil kunne bety mye for mange. Vi vil gi innsikt, god selvhjelp og empowerment. Det sies at mange samlivsbrudd er forankret i økonomiske forhold. Med en felles innsikt som Økonomisk Superplanlegger vil gi, bør denne statistikken kunne reduseres betydelig!

  Vi har arbeidet med prosjekteringen i ett år. Vi er fem Vestfoldbedrifter som står klare til å utvikle det. Det er Trygg økonomi AS og Supervisuell AS i Sandefjord og bedriftene Intercode AS, Guardit og Sourceit AS i Tønsberg.

  Når vi inviterer til et spleiselag, er ryddighet viktig. Innsamlede midler og økonomien i prosjektet vil bli revidertav Deloitte AS revisjonsselskap.  

  Vi har vært heldige i starten. Vi har allerede mottatt kr 142 000 som bidrag til å realisere prosjektet. Men det er et stykke igjen; kr 337 000. Vi håper på en håndstrekning fra deg som er positiv til prosjektet og de løsningene som verktøyet vil gi.

  Du kan bidra med et økonomisk bidrag til prosjektet eller ved å bestille verktøyet for levering når det er klart. Vi ønsker deg velkommen til www.tryggokonomi.no . Ta kontakt med oss der.

  Sandefjord 22. april 2019

  TRYGG ØKONOMI AS

  Lars Findahl, daglig leder