TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER I 2018

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).
Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.
Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

 


Trygdeytelser

Grunnbeløp (G) – endres i mai 2019

pr år

pr måned

Beløp pr 1.5.2018

kr 96 883

kr 8 074

Barnetrygd

 De oppgitte satsene gjelder pr. 1. januar 2018 Beløp pr måned
Ordinær sats pr barn: kr 970
Småbarnstillegg til enslig forsørger: kr 660
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 970

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Beløp pr barn – pr 1. januar 2018 kr 63 140

Stønad til barnetilsyn

Antall barn Kr pr. år Kr pr. måned
Maksimalt beløp for ett barn kr 46 656 kr 3 888
Maksimalt beløp for to barn kr 60 888 kr 5 074
Maksimalt beløp for tre eller flere barn kr 68 988 kr 5 749

* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11,og ikke stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 11.
De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2018.

Kontantstøtte

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke) Beløp pr barn i alderen 13-23 måneder
Ikke bruk av barnehage

kr 7 500

t.o.m. 19 timer pr uke – 50%

kr 3 750

20 timer eller mer pr uke

Ingen kontantstøtte

De oppgitte satsene gjelder fra pr 1. jnauar 2018. Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.

Bidragsforskudd

Sats Beløp pr måned
Forhøyet forskudd

kr 1 600 under 11 år/2000 over 11 år

Ordinært forskudd

kr 1 200

Redusert forskudd

kr 790

 De oppgitte satsene gjelder fra 1. juli 2018

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2018 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd. Årsinntekt på 270 200 og lavere gir rett til forhøyet forskudd.

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

270 201 – 336 500 kr

336 501 – 512 000 kr

2

270 201 – 398 200 kr

398 201 – 512 000 kr

3

270 201- 459 900 kr

459 901- 512 000 kr

4 og flere

270 201 – 512 000 kr

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslige forsørgere

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2018 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd . Årsinntekt på 270 200 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd.

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

270 201 – 419 700  kr

419 701 – 512 000 kr

2

270 201 – 481 400 kr

481 401 – 512 000 kr

3

270 201 – 512 000 kr

4 og flere

270 201 – 512 000 kr

Årsinntekt på 270 200 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd.

Satser ved overgangsstønad

Full overgangsstønad utgjør 16 888 kroner pr. måned og reduseres dersom arbeidsinntekten omregnet til årsinntekt er 46 000 kroner eller mer.

Gjelder fra 1. mai 2015 og pr 1. januar 2018

Grunnstønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned
1 kr 8 136 kr 678
2 kr 12 420 kr 1 035
3 kr 16 284 kr 1 357
4 kr 23 988 kr 1 999
5 kr 32 508 kr 2 709
6 kr 40 596 kr 3 383

 De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2018

Hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
0 kr 13 560 kr 1 130 Til hjelp i huset (stønaden opphørt, innvilges ikke for nye søknader etter 01.01.92)
1 kr 14 580 Kr 1 215 Tilsyn og pleie

De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2018

Forhøyet hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
2 kr 29 160 kr 2 430 2 ganger ordinær hjelpestønad
3 kr 58 320 kr 4 860 4 ganger ordinær hjelpestønad
4 kr 87 480 kr 7 290 6 ganger ordinær hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra  1. januar 2018

Arbeidsavklaringspenger – Tilleggsstønader

Satsene gjelder fra 1. januar 2018
Tilsynstillegg, første barn kr 103
Tilsynstillegg, øvrige barn kr 56
Tilsyntillegg øvrige familiemedlemmer kr 103
Stønad til boutgifter kr 4 070
Kjøring med egen bil: 2,36 kr pr. km.

Arbeidsavklaringspenger – barnetillegg

Sats (pr dag)
Barnetillegg pr barn pr 1. januar 2018
kr 27,-

Tilskudd til skolemateriell – enslig mor eller far

Gjelder for skoleåret 2017/2018  Full sats
v/videregående skole kr 3 800
v/høgskole/universitet kr 7 600

Tilskudd til skolepenger – enslig mor eller far

Gjelder for skoleåret 2017/2018  Full sats
Videregående skole kr 26 320
Høgskole/universitet kr 63 070

Gravferdstønad

Gjelder for dødsfall som intreffer fra og med 1. januar 2016. Stønaden er behovsprøvd.
Gravferdstønad Inntil kr 23 337
Båretransport over 20 km (egenandel) kr 2 334

Stønad til tiltaksdeltakere (tidligere individstønad)

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2018  Sats (pr dag)
Tiltakspenger, lav sats kr 271
Tiltakspenger, høy sats kr 375
Barnetillegg kr 45

Kjøring med egen bil 2,36 kr. pr km. Passasjertillegg for passasjerer som selv har rett til reisestønad og til nødvendig ledsager som er passasjerer: 0,36 kr pr km.

Livsoppholdssatser – samvær med barn

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Satsene gjelder fra 1. juli 2018
Beløpene gjelder pr måned.
0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år
Samværsklasse 1 kr 215 kr 312 kr 390 kr 450
Samværsklasse 2 kr 712 kr 1 034 kr 1 293 kr 1 490
Samværsklasse 3 kr 2 029 kr 2 478 kr 2 839 kr 3 115
Samværsklasse 4 kr 2 548 kr 3 111 kr 3 565 kr 3 910

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten viser hvilket beløp som komme til fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet.

Livsoppholdssatser – NAV-innkreving

Livsoppholddssatsene, som blir brukt av NAV innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene gjelder pr 1. juli 2018 Beløpene gjelder per måned.

Beløpene gjelder pr måned.
1 voksen enslig/samboer kr 8 658/kr 7330
2 voksne kr 14 661
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år kr 2 771
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år kr 3 675
Tillegg for barn i husstanden 11–18 år kr 4 640
Med mer enn tre personer i husstanden beregnes 20 prosent stordriftsfordel.

Bil

Satsen gjelder fra 1. januar 2018
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til arbeid og utdanning Inntil kr 158 761
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til dagliglivet utgått pr 1. januar 2015

Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2018
 Sats
Analoge apparater uten propp Inntil kr 4 250
Analoge apparater med propp Inntil kr 4 605
Digitale apparater Inntil kr 5 975
Tinnitusmaskerere Inntil kr 3 430

Satser for ortopedisk fottøy, spesialbrystholder og stønad til parykk

Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Type

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

kr 660 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

kr 400 pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1 625 pr. par

Egenbetaling fotsenger

kr 225 pr. enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 790 pr. par

Maksimal stønad til parykk

kr 5 665

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

kr 14 665 pr. år

Maksimal stønad til spesialbrystholder

kr 790

 

HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
FORFALLOVERSIKT UTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER

1*
3*
15*
23
25
30