TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER I 2019

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).
Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.
Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Trygdeytelser

Grunnbeløp (G) – endres i mai 2019

 

pr år

pr måned

Beløp pr 1.5.2019

kr 99 858

kr 8322

Barnetrygd

 De oppgitte satsene gjelder t.o.m. 28. februar 2019
Beløp pr måned
Ordinær sats pr barn: kr 970
Småbarnstillegg til enslig forsørger: kr 660
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 970

Barnetrygd

 De oppgitte satsene gjelder f.o.m. 1. mars 2019
Beløp pr måned
Ordinær sats pr barn: kr 1054
Småbarnstillegg til enslig forsørger: kr 660
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 1054

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Beløp pr barn – pr 1. januar 2019 kr 83 140

Stønad til barnetilsyn

De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2019.

Antall barn Kr pr. år Kr pr. måned
Maksimalt beløp for ett barn kr 47 724 kr 3 977
Maksimalt beløp for to barn kr 62 280 kr 5 190
Maksimalt beløp for tre eller flere barn kr 70 572 kr 5 881

* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11,og ikke stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 11.

 

Kontantstøtte

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke) Beløp pr barn i alderen 13-23 måneder
Ikke bruk av barnehage

kr 7 500

Til og med 8 timer

kr 6 000

Fra 9 til og med 16 timer

kr 4 500

Fra 17 til 24 timer

kr 3 000

Fra 25 til 32 timer

kr 1 500

33 timer eller mer pr uke

Ingen kontantstøtte

De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2019. Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.

Bidragsforskudd

Sats Beløp pr måned
Forhøyet forskudd

kr 1 600 under 11 år/2000 over 11 år

Ordinært forskudd

kr 1 200

Redusert forskudd

kr 800

 De oppgitte satsene gjelder fra 1. juli 2018

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2018 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd. Årsinntekt på 270 200 og lavere gir rett til forhøyet forskudd.

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

270 201 – 336 500 kr

336 501 – 512 000 kr

2

270 201 – 398 200 kr

398 201 – 512 000 kr

3

270 201- 459 900 kr

459 901- 512 000 kr

4 og flere

270 201 – 512 000 kr

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslige forsørgere

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2018 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd . Årsinntekt på 270 200 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd.

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

270 201 – 419 700  kr

419 701 – 512 000 kr

2

270 201 – 481 400 kr

481 401 – 512 000 kr

3

270 201 – 512 000 kr

 

4 og flere

270 201 – 512 000 kr

 

Årsinntekt på 270 200 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd.

Satser ved overgangsstønad

Full overgangsstønad utgjør 18 166 kroner pr. måned og reduseres dersom arbeidsinntekten omregnet til årsinntekt er 48 000 kroner eller mer.

 

 

Gjelder fra 1. mai 2018 og pr 1. januar 2019

Grunnstønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned
1 kr 8 232 kr 686
2 kr 12 564 kr 1 047
3 kr 16 464 kr 1 372
4 kr 24 252 kr 2 021
5 kr 32 868 kr 2 739
6 kr 41 052 kr 3 421

 De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2019

Hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
0 kr 13 560 kr 1 130 Til hjelp i huset (stønaden opphørt, innvilges ikke for nye søknader etter 01.01.92)
1 kr 14 748 Kr 1 229 Tilsyn og pleie

De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2019

Forhøyet hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
2 kr 29 496 kr 2 458 2 ganger ordinær hjelpestønad
3 kr 58 992 kr 4 916 4 ganger ordinær hjelpestønad
4 kr 88 488 kr 7 374 6 ganger ordinær hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2019

Arbeidsavklaringspenger – Tilleggsstønader

Satsene gjelder fra 1. januar 2019
Tilsynstillegg, første barn kr 105  
Tilsynstillegg, øvrige barn kr 57  
Tilsyntillegg øvrige familiemedlemmer kr 105  
Stønad til boutgifter   kr 4 115
Kjøring med egen bil: 2,39 kr pr. km.

Arbeidsavklaringspenger – barnetillegg

  Sats (pr dag)
Barnetillegg pr barn pr 1. januar 2019
kr 27,-

Tilskudd til skolemateriell – enslig mor eller far

Gjelder for skoleåret 2017/2018  Full sats
v/videregående skole kr 3 800
v/høgskole/universitet kr 7 600

Tilskudd til skolepenger – enslig mor eller far

Gjelder for skoleåret 2017/2018  Full sats
Videregående skole kr 26 320
Høgskole/universitet kr 63 070

Gravferdstønad

Gjelder for dødsfall som intreffer fra og med 1. januar 2019. Stønaden er behovsprøvd.  
Gravferdstønad Inntil kr 23 990
Båretransport over 20 km (egenandel) kr 2 334

Stønad til tiltaksdeltakere (tidligere individstønad)

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2019  Sats (pr dag)
Tiltakspenger, lav sats kr 279
Tiltakspenger, høy sats kr 386
Barnetillegg kr 46

Kjøring med egen bil 2,39 kr. pr km. Passasjertillegg for passasjerer som selv har rett til reisestønad og til nødvendig ledsager som er passasjerer: 0,36 kr pr km.

Livsoppholdssatser – samvær med barn

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Satsene gjelder fra 1. juli 2018
Beløpene gjelder pr måned.
  0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år
Samværsklasse 1 kr 215 kr 312 kr 390 kr 450
Samværsklasse 2 kr 712 kr 1 034 kr 1 293 kr 1 490
Samværsklasse 3 kr 2 029 kr 2 478 kr 2 839 kr 3 115
Samværsklasse 4 kr 2 548 kr 3 111 kr 3 565 kr 3 910

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten viser hvilket beløp som komme til fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet.

Livsoppholdssatser – NAV-innkreving

Livsoppholddssatsene, som blir brukt av NAV innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene gjelder pr 1. juli 2018 Beløpene gjelder per måned.

Beløpene gjelder pr måned.  
1 voksen enslig/samboer kr 8 658/kr 7330
2 voksne kr 14 661
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år kr 2 771
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år kr 3 675
Tillegg for barn i husstanden 11–18 år kr 4 640
Med mer enn tre personer i husstanden beregnes 20 prosent stordriftsfordel.  

Bil

Satsen gjelder fra 1. januar 2019
 
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til arbeid og utdanning Inntil kr 160 507
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til dagliglivet utgått pr 1. januar 2015

Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2019
 Sats
Analoge apparater uten propp Inntil kr 4 295
Analoge apparater med propp Inntil kr 4 655
Digitale apparater Inntil kr 6 040
Tinnitusmaskerere Inntil kr 3 470

Satser for ortopedisk fottøy, spesialbrystholder og stønad til parykk

Satsene gjelder fra 1. januar 2019

Type

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

kr 665 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

kr 405 pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1 645 pr. par

Egenbetaling fotsenger

kr 225 pr. enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 800 pr. par

Maksimal stønad til parykk

kr 5 725

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

kr 14 825 pr. år

Maksimal stønad til spesialbrystholder

kr 800

 

HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
FORFALLOVERSIKT UTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER

1*
3*
15*
23
25
30