TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER I 2024

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).
Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.
Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Trygdeytelser

Grunnbeløp (G)

 

pr år

pr. mnd

Beløp pr 1.5.2023

kr 118 620

9885

Barnetrygd

Satser barnetrygd gyldig pr. 1. januar 2024

  Beløp pr måned
Ordinær barnetrygd til barn under 6 år: kr 1766
Ordinær barnetrygd til barn fra 6 år kr 1310
Tillegg enslig forsørger
Beløp pr måned
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 2516
Småbarnstillegg: kr 696

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Beløp pr barn  pr 1.1.2024 kr 92 648

Stønad til barnetilsyn enslig mor eller far

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2024

Antall barn Kr pr. år Kr pr. måned
Maksimalt beløp for ett barn kr 55 800 kr 4 650
Maksimalt beløp for to barn kr 72 792 kr 6 066
Maksimalt beløp for tre eller flere barn kr 82 500 kr 6 875

* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11,og ikke stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 11.

Garantipensjon – Alderspensjon

Garantipensjon blir gradvis innført for de som er født i 1963 og senere. Satsene gjelder fra og med 1. mai 2023.Høy sats er 227 468 og  ordinær sats 210 418

Årlig minstepensjon for de som er født i 1954 til 1962 finner du her.

Kontantstøtte

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke) Beløp pr barn i alderen 13-23 måneder
Ikke bruk av barnehage

kr 7 500

Til og med 8 timer

kr 6 000

Fra 9 til og med 16 timer

kr 4 500

Fra 17 til 24 timer

kr 3 000

Fra 25 til 32 timer

kr 1 500

33 timer eller mer pr uke

Ingen kontantstøtte

De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2024. Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.

Bidragsforskudd

Satser fra 1. juli 2023

Sats Beløp pr måned
Forhøyet forskudd

kr 1 880 under 11 år / 2350 over 11 år

Ordinært forskudd 

kr 1 320

Redusert forskudd 

kr 880

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2023 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

346 201 – 420 600 kroner

420 601 – 620 400 kroner

2

346 201 – 495 200 kroner 

495 201 – 620 400kroner

3 eller flere (redusert)

346 201 – 569 800 kroner

569 801 – 620 400 kroner

4 og flere (ordinært)

346 201 – 620 400  kroner

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslige forsørgere

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2023 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

346 201 – 532 400  kroner

532 401 – 620 400 kroner

2

346 201 – 607 000 kroner

607 001 – 620 400 kroner

3 eller flere

346 201 – 620 400 kroner

 

 

 

 

Overgangsstønad

Grunn- og hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned
1 kr 9 024 kr 752
2 kr 13 752 kr 1 146
3 kr 18 024 kr 1 502
4 kr 26 544 kr 2 212
5 kr 35 964 kr 2 997
6 kr 44 928 kr 3 744

 De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2024

Hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
1 kr 16 152 kr 1 346 Tilsyn og pleie
       

De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2024

Forhøyet hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
2 kr 32 304 kr 2 692 2 ganger ordinær hjelpestønad
3 kr 64 608 kr 5 384 4 ganger ordinær hjelpestønad
4 kr 96 912 kr 8 076 6 ganger ordinær hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2024

Arbeidsavklaringspenger – barnetillegg

  Sats (pr dag)
Barnetillegg pr barn pr 1. januar 2024
kr 36,-

Tilleggsstønader til enslig mor eller far

Sats Maksimalt beløp per dag Beløp pr måned sats pr km
Stønad til reiser med egen bil     2,79
Stønad til barnetilsyn, første barn kr 215    
Stønad til barnetilsyn, to barn kr 280    
Stønad til barnetilsyn, tre eller flere barn kr 317    
       
Stønad til boutgifter  

kr 4 809

 
Stønad til flytting med egen bil     2,79

Uføretrygd – Minste årlig ytelse for uføretrygdede

Fra og med 01.05.2023

Ordinær sats (lever sammen med ektefelle eller samboer) – 2,28 G – Kr 270 454
Ordinær sats for ung ufør (lever sammen med ektefelle eller samboer) – 2,66 G – Kr 315 529
Høy sats (enslig uføretrygdet) – 2,48 G – Kr 294 178
Høy sats for ung ufør (enslig uføretrygdet) – 2,91 G – Kr 345 184

Stønad læremidler

Satsene gjelder fra 1. januar 2024

   Full sats
Videregående skole kr 438 pr mnd
Høgskole/Universitet kr  874 pr mnd

Stønad til skolepenger – enslig mor eller far

Gjelder satser for skoleåret 2023/2024. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid. Satser pr 1. juli 2023.

  Pr år
Videregående skole kr 29 002
Høgskole/universitet kr  69 500

Gravferdstønad

Gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2024

Stønaden er behovsprøvd.  
Gravferdstønad Inntil kr 28 677
Båretransport over 20 km (egenandel) kr 2 868

Tilskuddsatser – arbeidsgiver/tiltaksarrangør

Satsene gjelder fra 1. juli 2023

   
Inkluderingstilskudd – Årlig maksimalbeløp kr 143 900
Tilskudd til ekspertbistand, årlig maksimalbeløp kr 22 300
Tilskudd til ordinær utdanning kr 78 900 pr år (157 600 max pr opplæringsperiode)
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet kr 6 572 pr mnd
   

 

Satser for økonomisk sosialhjelp

Oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2024 Satsene blir fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.

   
Enslige kr  7 850
Ektepar/samboere kr  13 100
   
Person i bofellesskap kr 6 600 pr mnd
Barn 0-5 år/Barn 6-10 år/Barn 11-17 år kr  3 850 /kr 3 950/kr 5 150

 

Livsoppholdssatser – samvær med barn

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget. Satser pr juli 2023.

Satsene gjelder fra 1. juli 2022
Beløpene gjelder pr måned.
  0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år
Samværsklasse 1 kr 305 kr 407 kr 531 kr 605
Samværsklasse 2 kr 1011 kr 1348 kr 1760 kr 2003
Samværsklasse 3 kr 2642 kr 3112 kr 3686 kr 4025
Samværsklasse 4 kr 3317 kr 3907 kr 4627 kr 5053

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten viser hvilket beløp som komme til fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet. Kilde: regjeringen.no

Livsoppholdssatser – NAV-innkreving

Livsoppholddssatsene, som blir brukt av NAV innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene gjelder fra 1. juli 2023 Beløpene gjelder per måned. Kilde: regjeringen.no

Beløpene gjelder pr måned.  
Enslig skyldner kr 10 412
Gift/samboende skyldner kr 8 817
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år kr 3 332
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år kr 4 420
Tillegg for barn i husstanden 11–14 år kr 5 580
Tillegg for barn i husstanden 15 år og oppover kr 6 418

Bil

Satsen gjelder fra 1. januar 2024
 
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til arbeid og utdanning Kr 2,79 pr km
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til dagliglivet utgått pr 1. januar 2015

Stønad til kjøp av PC eller nettbrett ved lese- og skrivevansker

Satsen gjelder fra 1. januar 1024
 
Maksimal stønad Kr  3 579

Briller og kontaktlinser for synshemmede

Satsen gjelder fra 1. januar 2024
 
Voksen Kr 780
Barn under 18 år Kr 520

Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2024
 Sats
Analoge apparater uten propp Inntil kr 4 695
Analoge apparater med propp Inntil kr 5 090
Digitale apparater Inntil kr 6 605
Tinnitusmaskerere Inntil kr 3 795

Satser for ortopedisk fottøy og stønad til parykk

Satsene gjelder fra 1. januar 2024

Type

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

kr 725 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

kr 440 pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1 800 pr. par

 

 

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 875 pr. par

Maksimal stønad til parykk 

kr 6 265

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

kr 16 220 pr. år

Støtte til parykk når du er under 30 år

kr 25 000

 HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER


1*
3*
15*
23
25
30