TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER I 2022

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).
Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.
Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Trygdeytelser

Grunnbeløp (G)

 

pr år

pr måned

Beløp pr 1.5.2021

kr 106 399

kr 8 867

Barnetrygd

Satser barnetrygd f.o.m. 1. januar 2022

  Beløp pr måned
Ordinær barnetrygd til barn under 6 år: kr 1676
Ordinær barnetrygd til barn fra 6 år kr 1054
Tillegg enslig forsørger
Beløp pr måned
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 1054
Småbarnstillegg: kr 660

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Beløp pr barn  pr 1.1.2022 kr 90 300

Stønad til barnetilsyn for de som er i arbeid

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2022

Antall barn Kr pr. år Kr pr. måned
Maksimalt beløp for ett barn kr 51 000 kr 4 250
Maksimalt beløp for to barn kr 66 540 kr 5 545
Maksimalt beløp for tre eller flere barn kr 75 408 kr 6 284

* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11,og ikke stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 11.

Garantipensjon

Garantipensjon blir gradvis innført for de som er født fra 1954. Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2021.

Høy sats er 202 425,- og lav sats er 187 252,-

Kontantstøtte

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke) Beløp pr barn i alderen 13-23 måneder
Ikke bruk av barnehage

kr 7 500

Til og med 8 timer

kr 6 000

Fra 9 til og med 16 timer

kr 4 500

Fra 17 til 24 timer

kr 3 000

Fra 25 til 32 timer

kr 1 500

33 timer eller mer pr uke

Ingen kontantstøtte

De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2022. Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.

Bidragsforskudd

Satser fra 1. juli 2021

Sats Beløp pr måned
Forhøyet forskudd

kr 1 710 under 11 år/2140 over 11 år

Ordinært forskudd 

kr 1 280

Redusert forskudd 

kr 850

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2021 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

305 001 – 366 900 kr

366 901 – 547 200 kr

2

305 001 – 435 300 kr

435 301 – 547 200kr

3 eller flere (redusert)

305 001- 503 700 kr

503 701 – 547 200 kr

4 og flere (ordinært)

305 001 – 547 200 kr

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslige forsørgere

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2021 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

305 001 – 476 600  kr

476 601 – 547 200 kr

2

305 001 – 545 000 kr

545 001 – 547 200 kr

3 eller flere

305 001 – 547 200 kr

 

 

 

 

Overgangsstønad

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet. Stønaden skattlegges som arbeidsinntekt og er pensjonsgivende inntekt. Det utbetales ikke feriepenger av overgangsstønad.

 

Gjelder fra 1. mai  2019

Grunn- og hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned
1 kr 8 232 kr 686
2 kr 12 564 kr 1 047
3 kr 16 464 kr 1 372
4 kr 24 252 kr 2 021
5 kr 32 868 kr 2 739
6 kr 41 052 kr 3 421

 De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2019 (Satsene er uendret i 2020 og 2021 og 2022)

Hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
0 kr 13 560 kr 1 130 Til hjelp i huset (stønaden opphørt, innvilges ikke for nye søknader etter 01.01.92)
1 kr 14 748 Kr 1 229 Tilsyn og pleie

De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2019 ( Satsene er uendret i 2020 og 2021 og 2022)

Forhøyet hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
2 kr 29 496 kr 2 458 2 ganger ordinær hjelpestønad
3 kr 58 992 kr 4 916 4 ganger ordinær hjelpestønad
4 kr 88 488 kr 7 374 6 ganger ordinær hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2019 ( Satsene er uendret i 2020 og 2021 og 2022)

Arbeidsavklaringspenger – barnetillegg

  Sats (pr dag)
Barnetillegg pr barn pr 1. januar 2022
kr 27,-

Stønad til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet

Sats Maksimalt beløp per dag Beløp pr måned sats pr km
Stønad til reiser med egen bil     2,52
Stønad til barnetilsyn, første barn kr 193,-    
Stønad til barnetilsyn, to barn kr 252    
Stønad til barnetilsyn, tre eller flere barn kr 286    
       
Stønad til boutgifter   kr 4 340  
Stønad til flytting med egen bil     2,52

Stønad til barnetilsyn som tilleggstønad utbetales etter regning og beregnes til 64% av dokumenterte utgifter til barentilsyn per måned, beregnes opp til maksimal sats.

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2022

Minste årlig ytelse for uføretrygdede

Fra og med 01.05.2021

Ordinær sats (lever sammen med ektefelle eller samboer) – 2,28 G – Kr 242 590
Ordinær sats for ung ufør (lever sammen med ektefelle eller samboer) – 2,66 G – Kr 283 021
Høy sats (enslig uføretrygdet) – 2,48 G – Kr 263 870
Høy sats for ung ufør (enslig uføretrygdet) – 2,91 G – Kr 309 621

Stønad læremidler

Satsene gjelder fra 1. januar 2022

   Full sats
Videregående skole kr 400 pr mnd
Høgskole/universitet kr  800 pr mnd

Stønad til skolepenger – enslig mor eller far

Gjelder satser for skoleåret 2021/2022. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid.

   Full sats
Videregående skole kr 28 433
Høgskole/universitet kr 68 136

Gravferdstønad

Gjelder for dødsfall som intreffer fra og med 1. januar 2022. Stønaden er behovsprøvd.  
Gravferdstønad Inntil kr 26 011
Båretransport over 20 km (egenandel) kr 2 601

Tilskuddsatser – arbeidsgiver/tiltaksarrangør

   
Inkluderingstilskudd – Årlig maksimalbeløp kr 129 100
Tilskudd til ekspertbistand, årlig maksimalbeløp kr 20 000
Tilskudd til ordinær utdanning kr 72 400 pr år (144 500 max pr opplæringsperiode)
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet kr 5 894 pr mnd
Arbeidsforberedende trening kr 17 490 pr mnd

 

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2022. Satsene blir fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.

   
Enslige kr  6 550
Ektepar/samboere kr  10 950
Tilskudd til ordinær utdanning kr  5 450
Person i bofellesskap kr 5 894 pr mnd
Barn 0-5 år/Barn 6-10 år/Barn 11-17 år kr  3 200/kr 3 300/kr 4 300

 

Livsoppholdssatser – samvær med barn

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Satsene gjelder fra 1. juli 2021
Beløpene gjelder pr måned.
  0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år
Samværsklasse 1 kr 267 kr 354 kr 467 kr 536
Samværsklasse 2 kr 883 kr 1 172 kr 1 546 kr 1 775
Samværsklasse 3 kr 2 347 kr 2 750 kr 3 272 kr 3 591
Samværsklasse 4 kr 2 946 kr 3 452 kr 4 107 kr 4 509

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten viser hvilket beløp som komme til fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet.

Livsoppholdssatser – NAV-innkreving

Livsoppholddssatsene, som blir brukt av NAV innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene gjelder fra 1. juli 2021 Beløpene gjelder per måned.

Beløpene gjelder pr måned.  
1 voksen enslig/samboer kr 9 232/kr 7817
2 voksne kr 15 634
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år kr 2 955
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år kr 3 919
Tillegg for barn i husstanden 11–18 år kr 4 948
Med mer enn tre personer i husstanden beregnes 20 prosent stordriftsfordel.  

Bil

Satsen gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021 og 2022)
 
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til arbeid og utdanning Inntil kr 160 507
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til dagliglivet utgått pr 1. januar 2015

Stønad til kjøp av PC/Nettbrett

Satsen gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021 og 2022)
 
Maksimal stønad Kr  3271

Brilleinnfatning

Satsen gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021 og 2022)
 
Voksen Kr 710
Barn under 18 år Kr 475

Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021 og 2022)
 Sats
Analoge apparater uten propp Inntil kr 4 295
Analoge apparater med propp Inntil kr 4 655
Digitale apparater Inntil kr 6 040
Tinnitusmaskerere Inntil kr 3 470

Satser for ortopedisk fottøy, spesialbrystholder og stønad til parykk

Satsene gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021 og 2022)

Type

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

kr 665 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

kr 405 pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1 645 pr. par

Egenbetaling fotsenger

kr 225 pr. enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 800 pr. par

Maksimal stønad til parykk

kr 5 725

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

kr 14 825 pr. år

Maksimal stønad til spesialbrystholder

kr 800

 HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
FORFALLOVERSIKT UTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER


1*
3*
15*
23
25
30