TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER I 2023

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).
Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.
Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Trygdeytelser

Grunnbeløp (G)

 

pr år

pr. mnd

Beløp pr 1.5.2022

kr 111 477

9289

Barnetrygd

Satser barnetrygd pr. 1. januar 2023. Satsene for barnetrygd øker fra 1. mars 2023

  Beløp pr måned
Ordinær barnetrygd til barn under 6 år: kr 1676
Ordinær barnetrygd til barn fra 6 år kr 1054
Tillegg enslig forsørger
Beløp pr måned
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 1054
Småbarnstillegg: kr 660

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Beløp pr barn  pr 1.1.2023 kr 90 300

Stønad til barnetilsyn for de som er i arbeid

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2023

Antall barn Kr pr. år Kr pr. måned
Maksimalt beløp for ett barn kr 52 428 kr 4 369
Maksimalt beløp for to barn kr 68 400 kr 5 700
Maksimalt beløp for tre eller flere barn kr 77 520 kr 6 460

* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11,og ikke stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 11.

Garantipensjon – Alderspensjon

Garantipensjon blir gradvis innført for de som er født i 1953 og tidligere. Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2022.

Høy sats er 210 730, ordinær sats 200 257 og lav sats er 173 025.

 

Kontantstøtte

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke) Beløp pr barn i alderen 13-23 måneder
Ikke bruk av barnehage

kr 7 500

Til og med 8 timer

kr 6 000

Fra 9 til og med 16 timer

kr 4 500

Fra 17 til 24 timer

kr 3 000

Fra 25 til 32 timer

kr 1 500

33 timer eller mer pr uke

Ingen kontantstøtte

De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2023. Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.

Bidragsforskudd

Satser fra 1. juli 2022

Sats Beløp pr måned
Forhøyet forskudd

kr 1 760 under 11 år / 2200 over 11 år

Ordinært forskudd 

kr 1 320

Redusert forskudd 

kr 880

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2022 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

312 701 – 375 700 kroner

375 701 – 563 200 kroner

2

312 701 – 444 600 kroner 

444 601 – 563 200 kroner

3 eller flere (redusert)

312 701 – 513 500 kroner

513 501 – 563 200 kroner

4 og flere (ordinært)

312 701 – 563 200 kroner

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslige forsørgere

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2022 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

312 701 – 488 300 kroner

488 301 – 563 200 kroner

2

312 701 – 557 200 kroner

557 201 – 563 200 kroner

3 eller flere

312 701 – 563 200 kroner

 

 

 

 

Overgangsstønad

Grunn- og hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned
1 kr 8 462 kr 705
2 kr 12 916 kr 1 076
3 kr 16 925 kr 1 410
4 kr 24 931 kr 2 078
5 kr 33 788 kr 2 816
6 kr 42 201 kr 3 517

 De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2023

Hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
1 kr 15 161 kr 1 263 Tilsyn og pleie
       

De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2023

Forhøyet hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
2 kr 30 322 kr 2 526 2 ganger ordinær hjelpestønad
3 kr 60 644 kr 5 052 4 ganger ordinær hjelpestønad
4 kr 90 966 kr 7 578 6 ganger ordinær hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2023

Arbeidsavklaringspenger – barnetillegg

  Sats (pr dag)
Barnetillegg pr barn pr 1. januar 2023
kr 27,-

Tilleggsstønader til enslig mor eller far

Sats Maksimalt beløp per dag Beløp pr måned sats pr km
Stønad til reiser med egen bil     2,62
Stønad til barnetilsyn, første barn kr 202    
Stønad til barnetilsyn, to barn kr 263    
Stønad til barnetilsyn, tre eller flere barn kr 298    
       
Stønad til boutgifter  

kr 4 519

 
Stønad til flytting med egen bil     2,62

Minste årlig ytelse for uføretrygdede

Fra og med 01.05.2021

Ordinær sats (lever sammen med ektefelle eller samboer) – 2,28 G – Kr 242 590
Ordinær sats for ung ufør (lever sammen med ektefelle eller samboer) – 2,66 G – Kr 283 021
Høy sats (enslig uføretrygdet) – 2,48 G – Kr 263 870
Høy sats for ung ufør (enslig uføretrygdet) – 2,91 G – Kr 309 621

Stønad læremidler

Satsene gjelder fra 1. januar 2023

   Full sats
Videregående skole kr 411 pr mnd
Høgskole/Universitet kr  822 pr mnd

Stønad til skolepenger – enslig mor eller far

Gjelder satser for skoleåret 2022/2023. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid.

   Full sats
Videregående skole kr 29 002
Høgskole/universitet kr 69 500

Gravferdstønad

Gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2023.

Stønaden er behovsprøvd.  
Gravferdstønad Inntil kr 26 999
Båretransport over 20 km (egenandel) kr 2 700

Tilskuddsatser – arbeidsgiver/tiltaksarrangør

Satsene gjelder fra 1. januar 2023

   
Inkluderingstilskudd – Årlig maksimalbeløp kr 140 800
Tilskudd til ekspertbistand, årlig maksimalbeløp kr 21 800
Tilskudd til ordinær utdanning kr 78 900 pr år (157 600 max pr opplæringsperiode)
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet kr 6 428 pr mnd
Arbeidsforberedende trening kr 19 075 pr mnd

 

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. juli 2022. Satsene blir fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.

   
Enslige kr  6 650
Ektepar/samboere kr  11 150
   
Person i bofellesskap kr 5600 pr mnd
Barn 0-5 år/Barn 6-10 år/Barn 11-17 år kr  3 250 /kr 3 350/kr 4 400

 

Livsoppholdssatser – samvær med barn

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Satsene gjelder fra 1. juli 2022
Beløpene gjelder pr måned.
  0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år
Samværsklasse 1 kr 276 kr 365 kr 479 kr 550
Samværsklasse 2 kr 913 kr 1 209 kr 1 587 kr 1 821
Samværsklasse 3 kr 1274 kr 1686 kr 2213 kr 2541
Samværsklasse 4 kr 1599 kr 2117 kr 2779 kr 3190

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten viser hvilket beløp som komme til fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet. Kilde: regjeringen.no

Livsoppholdssatser – NAV-innkreving

Livsoppholddssatsene, som blir brukt av NAV innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene gjelder fra 1. juli 2022 Beløpene gjelder per måned. Kilde: regjeringen.no

Beløpene gjelder pr måned.  
Enslig skyldner kr 9 758 
Gift/samboende skyldner kr 8 263
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år kr 3 123
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år kr 4 142
Tillegg for barn i husstanden 11–18 år kr 5 230
Med mer enn tre personer i husstanden beregnes 20 prosent stordriftsfordel.  

Bil

Satsen gjelder fra 1. januar 2023 
 
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til arbeid og utdanning Inntil kr 165 001
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til dagliglivet utgått pr 1. januar 2015

Stønad til kjøp av PC eller nettbrett ved dysleksi

Satsen gjelder fra 1. januar 2023
 
Maksimal stønad Kr  3 363

Briller og kontaktlinser for synshemmede

Satsen gjelder fra 1. januar 2023
 
Voksen Kr 730
Barn under 18 år Kr 490

Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2023
 Sats
Analoge apparater uten propp Inntil kr 4 415
Analoge apparater med propp Inntil kr 4 785
Digitale apparater Inntil kr 6 210
Tinnitusmaskerere Inntil kr 3 565

Satser for ortopedisk fottøy og stønad til parykk

Satsene gjelder fra 1. januar 2023

Type

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

kr 685 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

kr 414 pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1 690 pr. par

Egenbetaling fotsenger

kr 225 pr. enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 820 pr. par

Maksimal stønad til parykk 

kr 5 885

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

kr 15 240 pr. år

Støtte til parykk når du er under 30 år

kr 25 000

 HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER


1*
3*
15*
23
25
30