TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER I 2020

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).
Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.
Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.
Dagpenger og arbeidsavklaringspenger Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Trygdeytelser

Grunnbeløp (G) – endres i mai 2020*

* På grunn av koronasituasjonen er trygdeoppgjøret for 2020 utsatt til høsten. Utbetalingen din blir justert så snart trygdeoppgjøret er klart, og endringen vil gjelde fra 1. mai.

 

pr år

pr måned

Beløp pr 1.5.2019

kr 99 858

kr 8322

Barnetrygd

 De oppgitte satsene gjelder f.o.m. 1. mars 2019
Beløp pr måned
Ordinær sats pr barn: kr 1054
Småbarnstillegg til enslig forsørger: kr 660
Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 1054

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Beløp pr barn – pr 1. januar 2020 kr 83 140

Stønad til barnetilsyn for de som er i arbeid

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020

Antall barn Kr pr. år Kr pr. måned
Maksimalt beløp for ett barn kr 48 636 kr 4 053
Maksimalt beløp for to barn kr 63 468 kr 5 289
Maksimalt beløp for tre eller flere barn kr 71 916 kr 5 993

* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11,og ikke stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 11.

Kontantstøtte

Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer pr uke) Beløp pr barn i alderen 13-23 måneder
Ikke bruk av barnehage

kr 7 500

Til og med 8 timer

kr 6 000

Fra 9 til og med 16 timer

kr 4 500

Fra 17 til 24 timer

kr 3 000

Fra 25 til 32 timer

kr 1 500

33 timer eller mer pr uke

Ingen kontantstøtte

De oppgitte satsene gjelder pr 1. januar 2020. Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.

Bidragsforskudd

Sats Beløp pr måned
Forhøyet forskudd

kr 1 640 under 11 år/2050 over 11 år

Ordinært forskudd

kr 1 230

Redusert forskudd

kr 820

 De oppgitte satsene gjelder fra 1. juli 2019

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2019 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd. Årsinntekt på 277 600 og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 524 800 kroner ikke gir rett til forskudd. 

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

277 601 – 344 900 kr

344 901 – 524 800 kr

2

277 601 – 407 600 kr

407 601 – 524 800 kr

3

277 601- 470 300 kr

470 301- 524 800 kr

4 og flere

277 601 – 524 800 kr

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslige forsørgere

Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2019 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 277 600 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 524 800 kroner ikke gir rett til forskudd.

Antall barn

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

277 601 – 430 000  kr

430 001 – 524 800 kr

2

277 601 – 492 700 kr

492 701 – 524 800 kr

3

277 601 – 524 800 kr

 

4 og flere

277 601 – 524 800 kr

 

Overgangsstønad

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet. Stønaden skattlegges som arbeidsinntekt og er pensjonsgivende inntekt. Det utbetales ikke feriepenger av overgangsstønad.

 

Gjelder fra 1. mai  2019

Grunnstønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned
1 kr 8 232 kr 686
2 kr 12 564 kr 1 047
3 kr 16 464 kr 1 372
4 kr 24 252 kr 2 021
5 kr 32 868 kr 2 739
6 kr 41 052 kr 3 421

 De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2019 (Satsene er uendret i 2020)

Hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
0 kr 13 560 kr 1 130 Til hjelp i huset (stønaden opphørt, innvilges ikke for nye søknader etter 01.01.92)
1 kr 14 748 Kr 1 229 Tilsyn og pleie

De oppgitte satsene gjelder fra. 1. januar 2019 ( Satsene er uendret i 2020)

Forhøyet hjelpestønad

Sats Beløp pr år Beløp pr måned Kommentar
2 kr 29 496 kr 2 458 2 ganger ordinær hjelpestønad
3 kr 58 992 kr 4 916 4 ganger ordinær hjelpestønad
4 kr 88 488 kr 7 374 6 ganger ordinær hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2019 ( Satsene er uendret i 2020)

Arbeidsavklaringspenger – barnetillegg

  Sats (pr dag)
Barnetillegg pr barn pr 1. januar 2020
kr 27,-

Stønad til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet

Sats Beløp pr år Beløp pr måned sats pr km
Stønad til reiser med egen bil     2,44
Stønad til barnetilsyn, første barn kr 48 636    
Stønad til barnetilsyn, to barn kr 63 468    
Stønad til barnetilsyn, tre eller flere barn kr 71 916    
Stønad til barnetilsyn, andre familienmedlemmer kr 105    
Stønad til boutgifter   kr 4 193  
Stønad til flytting med egen bil     2,39

Stønad til barnetilsyn som tilleggstønad utbetales etter regning og beregnes til 64% av dokumenterte utgifter til barentilsyn per måned, beregnes opp til maksimal sats.

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020

Stønad læremidler

Satsene gjelder fra 1. januar 2020 for vår- og høstsemester 2020

   Full sats
Videregående skole kr 382 pr mnd
Høgskole/universitet kr  763 pr mnd

Stønad til skolepenger – enslig mor eller far

Gjelder satser for skoleåret 2019/2020. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid.

   Full sats
Videregående skole kr 27 276
Høgskole/universitet kr 65 362

Gravferdstønad

Gjelder for dødsfall som intreffer fra og med 1. januar 2020. Stønaden er behovsprøvd.  
Gravferdstønad Inntil kr 24 734
Båretransport over 20 km (egenandel) kr 2 473

Tilskuddsatser – arbeidsgiver/tiltaksarrangør

   
Inkluderingstilskudd – Årlig maksimalbeløp kr 129 100
Tilskudd til ekspertbistand, årlig maksimalbeløp kr 20 000
Tilskudd til ordinær utdanning kr 72 400 pr år (144 500 max pr opplæringsperiode)
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet kr 5 894 pr mnd
Arbeidsforberedende trening kr 17 490 pr mnd

Livsoppholdssatser – samvær med barn

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Satsene gjelder fra 1. juli 2019
Beløpene gjelder pr måned.
  0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år
Samværsklasse 1 kr 219 kr 318 kr 400 kr 460
Samværsklasse 2 kr 727 kr 1 052 kr 1 323 kr 1 525
Samværsklasse 3 kr 2 082 kr 2 536 kr 2 914 kr 3 196
Samværsklasse 4 kr 2 614 kr 3 184 kr 3 658 kr 4012

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten viser hvilket beløp som komme til fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet.

Livsoppholdssatser – NAV-innkreving

Livsoppholddssatsene, som blir brukt av NAV innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene gjelder fra 1. juli 2018 Beløpene gjelder per måned.

Beløpene gjelder pr måned.  
1 voksen enslig/samboer kr 8 874/kr 7513
2 voksne kr 15 028
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år kr 2 840
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år kr 3 767
Tillegg for barn i husstanden 11–18 år kr 4 756
Med mer enn tre personer i husstanden beregnes 20 prosent stordriftsfordel.  

Bil

Satsen gjelder fra 1. januar 2020
 
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til arbeid og utdanning Inntil kr 160 507
Tilskuddsbeløp bil gruppe 1 – til dagliglivet utgått pr 1. januar 2015

Stønad til kjøp av PC/Nettbrett

Satsen gjelder fra 1. januar 2020
 
Maksimal stønad Kr  3271

Brilleinnfatning

Satsen gjelder fra 1. januar 2020
 
Voksen Kr 710
Barn under 18 år Kr 475

Satser for høreapparater og tinnitusmaskerere

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020
 Sats
Analoge apparater uten propp Inntil kr 4 295
Analoge apparater med propp Inntil kr 4 655
Digitale apparater Inntil kr 6 040
Tinnitusmaskerere Inntil kr 3 470

Satser for ortopedisk fottøy, spesialbrystholder og stønad til parykk

Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Type

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

kr 665 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

kr 405 pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1 645 pr. par

Egenbetaling fotsenger

kr 225 pr. enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 800 pr. par

Maksimal stønad til parykk

kr 5 725

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

kr 14 825 pr. år

Maksimal stønad til spesialbrystholder

kr 800

 HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
FORFALLOVERSIKT UTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER


1*
3*
15*
23
25
30