Om våre betalings- og forretningsvilkår

Bakgrunn:
Smartskolen i personlig økonomi™ (senere benevnt SIPØ) er et voksenopplæringstilbud utviklet for NAV og tiltaksarrangørene for å undervise deres kandidater i personlig økonomi. Faginnholdet gjennomføres som én til én intervensjon eller som korte kurs, i små grupper. Læringstilbudet legges opp som en samtale- og refleksjonsprosess rundt tema hverdagsøkonomi og livsmestring. 

Vi praktiserer en skriftlig samarbeidsavtale med våre kunder. Avtalen ble fremforhandlet mellom Trygg økonomi AS (senere benevnt TØ) og bransjeforeningen Arbeid og Inkludering i NHO i 2003. Den har senere fått tilslutning av bransjeforeningen ASVL og av NAV. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partnerne, herunder innmeldelse og utmelding fra vår abonnementsordning. Tjenesteinnholdet i Smartskolen i personlig økonomi utvikles kontinuerlig.  

Avtalen heter:

INNMELDINGS- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE
for undervisningskonseptet Smartskolen i personlig økonomi™ (SIPØ)
for digitale- og papirbaserte undervisningstjenester

Avtalens hovedpunkter:
Tjenesten som leveres heter Smartskolen i personlig økonomi™. Gjennom Smartskolen i personlig økonomi formidles faginnhold, verktøy og metoder. 

Avtalen bygger i hovedsak på rettigheter som avtalen gir til våre kunder 

  • Fra den tid avtalen kom i stand og frem til i dag, har TØ utvidet undervisningsversjonene fra én versjon til pr. nå sju versjoner. Det er laget flere tilleggsverktøy som instruktøren kan bruke som diskusjonsgrunnlag i gruppe eller på én til én basis, for å løfte fram spesifikk kompetanse hos kandidaten. Alle verktøy er laget for å gi innsikt, -motivasjon og gi personlig mestring. 
  • TØ har utviklet en digital undervisningsplattform, som instruktørene kan benytte i sin undervisning og også gi tilgang til sine kursdeltakere. Alle løsninger finnes i digitale- og papirbaserte versjoner. 
  • Etter instruktørutdanningen gir vi tips og råd til våre instruktører, uten kostnad, som del av avtalen. Vi tilbyr samtaler og tilleggsundervisning på Teams, etter kundens ønske, som del av avtalen.

Hovedpunkter som ivaretar TØ’s rettigheter 

  • For å ivareta vår opphavsrett, og som grunnlag for å videreutvikle faginnhold om metoder, vil TØ i januar hvert år, fakturere for abonnement på tjenesten, i form av et innmeldings -og vedlikeholdsgebyr.   
  • Kunden skal gjøre SIPØ tilgjengelig for sine kandidater, i form av å sette opp kurs og gjøre tilbudet allment kjent ved bedriften, i form av informasjon på hjemmeside og gjennom ulik intern informasjon, herunder informere andre ansatte. TØ kan hjelpe til på ulike måter. 
  • Som basis for å benytte metoden er det laget en obligatorisk sertifiseringsutdanning over to dager. Som SIPØ og metodens rettighetshaver, forbeholder TØ seg enerett til å utøve slik sertifisering.   

Betalingsvilkår
Vi fakturer alle kunder via EHF. Betalingsbetingelsene er pr 14 dager om ikke annet er avtalt. Innmeldings- og vedlikeholdsavgiften betales en gang i året samlet, i januar måned – eller en forholdsmessig del av denne, når en etablerer et samarbeid senere på året. Vi har et fakturasamarbeid med Aprila Bank ASA, som tar imot og følger opp våre fakturaer.  Kunder med spesielle ønsker eller behov kan kontakte oss om dette.

Trygg Økonomi AS • Org.nr. NO 979 898 622 MVA • Ajour pr. januar 2023