Informasjon om Smart for NAV og tiltaksarrangører

Målsetting

I Smart mener vi at det å lære deltakerne å kartlegge økonomien sin er grunnleggende nødvendig for å forstå den og kunne styre den. Når man har lært denne metoden, behersker man den mest kraftfulle teknikken som finnes får å få oversikt over og å forstå sin økonomi til fulle. Det gir den innsikten man trenger for å sette seg økonomiske og praktiske mål.

Å lære seg å formidle teknikken er grunnlaget for å undervise med Smartmetoden.
Å nyttiggjøre seg teknikken er noe alle kan få til med godt utbytte.

Sertifisering i Smartmetodikk – se mer under eget punkt

Vi tilbyr en sertifiseringsordning for NAV og tiltaksarrangørene, slik at de kan ta metoden i bruk. Når du som instruktør behersker Smartmetoden og Smartverktøyene, har du en rekke nye muligheter å tilby dem du gir råd og veileder. Målet er å skape positiv endring sammen med brukeren og hennes/ hans familie. I Smartmetodikk er det brukeren som har hovedansvaret for framdrift i sin prosess. Instruktøren hjelper til og motiverer brukeren.

Fellesnevneren for Smart kurs- og samtaletilbud er å motivere deltakerne til å ta eierskap til egen økonomi og å vise hvordan man kan gjøre dette i praksis.

Pedagogisk metode

Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet er utviklet for å undervise i personlig økonomi. Metoden så dagens lys i 1992 og er i kontinuerlig utvikling. Metoden har mange likhetstrekk med metodene LØFT, MI og PREP, som mange kjenner til eller bruker i sitt arbeid. Smartmetoden skiller seg fra de andre metodene fordi den også tilbyr fagkompetanse på området personlig økonomi.

Metoden er bygget opp rundt faglig innsikt og refleksjon for å vise flere veier til selvhjelp. Smart er en undervisningsmetode i motiverende personlig økonomi (MOT).

Aktørperspektiv

Smart er laget for å motivere til endring av egen atferd. Metoden gir en modningskompetanse. Målet er at deltakeren skal få et reelt løft i sin økonomiske kompetanse og gjennom å lære å gjøre seg nytte av mulighetene som ligger i den økonomien man har. Metoden fokuserer på muligheter som finnes hos den enkelte deltaker.

Personlig verktøy

For å sikre at deltakerne skal få det faglige utbyttet som metoden legger opp til, er det utviklet ulike verktøy, blant annet en personlig arbeidsbok som fungerer som limet i metoden. Sammen med Smart budsjettverktøy danner arbeidsboken en helhet som samsvarer med hva metoden ønsker å gi. Disse verktøyene gis til hver kursdeltaker.

Kompetansebevis

Det er laget kompetansebevis til alle versjoner av Smartkursene, som deltakerne mottar etter fullført kurs. Kompetansebeviset kan være nyttig ved søknad om jobb og opptak på skoler.