Vårt formål

TRYGG ØKONOMI AS er et aksjeselskap som skal drive forretningsvirksomhet basert på samfunnsmessig verdiskapning. Formålet med selskapet er å bekjempe sosial eksklusjon og gi økt livsmestring ved å legge til rette for økt økonomisk kontroll blant levekårsutsatt ungdom, unge voksne og foreldre, gjennom å utvikle, promotere og tilby undervisningsmetodikken «Smart; i økonomi, helse og livskvalitet» overfor organisasjoner, etater, tiltaksarrangører og andre helsefremmende virksomheter, samt å forestå sertifisering av veiledere i denne metodikken. Selskapet skal også tilby coaching i personlig økonomi etter Smartmetodikk overfor bedrifter og private og drive opplysningsarbeid på dette feltet.

Å utvikle Smartverktøy i økonomi bygger på det synet at det er behov for en grenseoverskridende, men likevel praktisk kompetanse som møter dagens og morgendagens behov for å sikre autonomi, bærekraft og en demokratisk fordeling av samfunnsgodene. Å innføre en «folkekompetanse i personlig økonomi» vil gi mange positive effekter på person- og samfunnsplanet. Selskapets mål er å være en endringsagent for å få til dette.

Vår visjon

Vi har arbeidet målrettet i tråd med vårt formål gjennom 25 år. Vår visjon er nå å utvikle et folkeverktøy i personlig økonomi. Dette skal være så enkelt å bruke at ingen vil ha problemer med å lære det og å bruke det. Det skal være så rimelig å anskaffe at alle vil kunne kjøpe det. Det skal sist men ikke minst være så praktisk nyttig at alle vil oppleve stort økonomisk og personlig utbytte og trygghet ved å bruke det.

Kommentar:

I Norge er det foreløpig i liten grad forsket på den tette sammenhengen mellom økonomi og helse, mellom økonomi og yteevne, betydningen av økonomi som bindemiddel i relasjoner, og som trygging av oppvekstsvilkår for barn. I henhold til amerikansk forskning fremkommer det at problemer i personlig økonomi kan stå for så mye som inntil en tredjedel av alle samlivsbrudd. Det er grunn til å tro at en slik sammenheng i stor grad også gjelder i Norge. Når vi henvender oss til Familievernkontorene bekrefter de en slik mulig sammenheng.

Det som er «dobbelt brutalt» med samlivsbrudd som har sitt utspring i økonomiske problemer, er at hvis de berørte personene og familiene hadde innehatt den kompetansen, kommunikasjonsformen og løsningene som vi gir gjennom Smart, ville dette trolig kunne ha forhindret svært mange av disse samlivsbruddene - hvert år! Barna hadde blitt de store vinnerne. Erfaring fra alt læringsarbeid forteller oss at INNSIKT og gode verktøy endrer atferd.

Samme kompetanse vil også være et godt verktøy for å styrke økonomien til de aleneboende, fordi denne gruppen ofte kommer dårlig ut økonomisk, sammenliknet med dem som har to inntekter i husstanden. De aleneboende representerer en stor gruppe i det norske samfunnet – hele 41 %. Man skulle kanskje tro at de aleneboende i alle fall ikke har mindre inntekt enn 50 % av en to-inntekts-husholdning. Men - slik er det ikke: I snitt har aleneboende markant lavere inntekt enn 50% av det en familiehusholdning med to inntekter har.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om disse sammenhengene: lars@tryggokonomi.no

Samarbeidspartnere

TRYGG ØKONOMI samarbeider med bransjeforeningene Arbeid & Inkludering i NHO og med ASVL.no og deres medlemsbedrifter (tiltaksarrangører). Vi har også et samarbeid med ulike NAV kontor og andre etater og virksomheter som arbeider med menneskelig vekst. Vi har laget en sertifiseringsordning i Smartmetodikk for ansatte i disse virksomhetene slik at de kan ta metoden i bruk hos seg.

Trykk for å dele: