Informasjon om Smart™ sertifiseringsprogram

Sertifiseringskurs i Smart™

Kurset fører frem til sertifisering som kursleder i Smart-metoden og går over tre dager. Smart har vært i kontinuerlig utvikling siden 1992. Det er i dag et vel ansett verktøy blant bedrifter som underviser i økonomi, og kursdeltakerne er glade i Smart som problemløsningsverktøy.

• På kurset fokuseres det på å gjennomgå et Smart-kurs for instruktørene, altså å utføre de samme oppgavene du selv skal undervise i senere. Dette er den mest effektive måten for å få god kjennskap til stoffet og pedagogikken. Vi ønsker samtidig at du skal bli kjent med hvordan invitasjonen i Smart virker inn på folk. Smart er nemlig en invitasjon til å være ærlig overfor seg selv, og til å synliggjøre sine økonomiske disponeringer og se på valgene bak beslutningene. Dette kan være en utfordring for noen og hver. Synliggjøring er er viktig nøkkel i Smart.

• Det finnes ingen tenkte eksempler i Smart. Innfallsvinkelen til å lære om økonomi etter Smart-metoden går gjennom arbeid med egen økonomi. Her jobbes det utelukkende med eksempler fra egen hverdag. Vi bruker en bestemt metode for å finne frem til utgiftene våre, som vi presenterer på kurset.

• Vi presenterer også internettløsningen som er utviklet for å arbeide med økonomien etter at kurset er slutt. Vi drøfter markedsføring av Smart som tilbud til bedriftslivet og innsalg overfor NAV. Det settes også av tid til dine spørsmål og evalueringer.

• Instruktørkurset i Smart er meget velegnet for deg som ikke er økonom. Evne til å inspirere mennesker og få folk til å føle seg trygge er avgjørende egenskaper for å formidle Smart-tenkningen.

• Smart-kurs i økonomi er ikke et datakurs, men et prate- og prosesskurs. Målet er å synliggjøre deltakerens egen økonomi og få ideer til grep man kan ta for å forbedre sin egen økonomi.

sertifisering anbefaling1

Hvem benytter Smart som undervisningsmetode?

Sertifisering i Smart er åpen for alle renommerte undervisningsbedrifter. Metoden benyttes gjennomgående av bedrifter knyttet til Attføringsbedriftene i NHO og medlemsbedriftene i ASVL, samt av enkelte kommuner, skoler og etater.

Faglig bruk

I attføringsfaglig sammenheng er Smart en selvstendig modul i faget personlig økonomi. Modulen er laget til attføringsbedriftenes avklarings- og kvalifiseringsprogram av typen AB (Arbeid med bistand) og APS (Arbeidspraksis) og til introduksjons- og avklaringskursene i Fase 1. Mange av attføringsbedriftene har lagt inn Smart som obligatorisk i Veivalg eller i Fase 1-kurs, slik at alle får dette kurset gratis over tre dager og med eget kompetansebevis etter gjennomføring.

I tillegg brukes kurset til APS-deltakere, til personer som er i tiltaket AB, i tiltaket VTA og i overgangen mellom fengsel og arbeid. Dessuten er andre kursdeltakere også innom systemene, som for eksempel AMO-kursdeltakere, minoritetsspråklige og uføretrygdede på reaktivisering. Også ungdom ser nytten av Smart.

Dine forkunnskaper

Som kursleder i Smart bør du være engasjert i temaet mestring av hverdagen. Smart dreier seg om å se og formidle samspillet mellom økonomi, helse, arbeidsevne og livskvalitet.

Økonomi er et myteomspunnet tema. Mange opplever det å «brette ut» sin økonomi for seg selv som farlig. Som instruktør må du kunne skape en ramme for kurset som gjør at deltakerne kjenner seg trygge og blir engasjert til å ”gå løs” på sin egen økonomi for å skape oversikt. Undervisning etter Smart-metoden passer derfor godt for pedagoger, veiledere og lærere som er engasjert og som kan dele av sin livserfaring. Det er ikke nødvendig å ha økonomisk bakgrunn for å bli en god Smart-instruktør.

Forkunnskaper hos dine deltakere

Smart er et tilbud til alle som ønsker å få et grunnleggende overblikk over økonomien sin. I Smart forteller du ikke deltakerne hva de skal mene om sin økonomi, men stiller i stedet spørsmål. Alle er i stand til å besvare oppgavene i Smart ved å bruke sin erfaring og ved å tenke gjennom sin økonomiske hverdag. Det stilles ingen krav til matematikkunnskaper, vi arbeider med praktisk økonomi, som like mye dreier seg verdi- og livsvalg.

Deltakerne bør ha kjenneskap til norsk språk, begreper og verdisystem og ellers være interessert i å lære om hvordan pengene påvirker vår hverdag. Oppgavene er ikke vanskelige, men personlige og krever derfor en del av den enkelte. Deltakeren bør ha lyst til å delta på et kurs hvor målet er å få overblikk over sin økonomi og lære mer om hvordan den enkelte kan få mer ut av pengene.

anbefaling2

Hvorfor et attføringsfaglig tilbud i økonomi?

En anstrengt økonomi påvirker livet på alle viktige områder og blokkerer for gode personlige prosesser og læring. Det er derfor viktig å gripe fatt i dette området. Å forstå sin økonomi og ha beredskap rundt den er fundamentalt for å mestre hverdagen, men likevel grunnleggende forsømt som læringstilbud.

Sertifiseringsbevis/kompetansebevis

Ved kursets slutt mottar du sertifiseringsbevis for å undervise i personlig økonomi etter Smart-metoden. Siden økonomi er et felt som stadig får større fokus, vil en slik sertifisering kunne være nyttig for deg i mange sammenhenger. Bedriften du arbeider i blir sertifisert i kraft av at du er sertifisert. Sertifiseringen i Smart følger deg som person også ved overgang til annen arbeidsplass.

Dine deltakere mottar et Kompetansebevis i Smart av deg eller bedriften. Kompetansebeviset er en bekreftelse på kunnskaper i personlig økonomi som mottaker kan bruke som kvalifiseringsbevis overfor arbeidsgivere, skoleopptak m.m. Kompetansebeviset har god klang blant deltakerne, hos NAV, arbeidsgivere m.m. Kompetanse i økonomi er en moderne kvalitetssikring for bedriftene. Bedrifter er glade i arbeidssøkere med Smart-kompetanse!

Praktisk informasjon

Priser

Sertifiseringskurset koster kr 7700,- ekskl. mva. pr. deltaker. Det går over tre dager og inkluderer fyldig materiell og kaffe/te og lunsj under kurset. Kurset fører frem til sertifisering i Smart og gjør deg godt rustet til å undervise i økonomi for dine deltakere i mange ulike kvalifiseringsløp.

Avbestillingsvilkår

Kurs kan avbestilles innen fire uker før kursstart. Avgiften vil da ikke bli fakturert. Ved senere avbestillinger blir kursavgiften fakturert fullt ut, men hvis bedriften ønsker å melde deltakeren på ved et senere kurs, betales kun 50 % av kursavgiften.

Er det betalt kursavgift for en medarbeider som blir forhindret fra å delta, står bedriften fritt til å melde på en annen medarbeider til kurset.

Vilkår for bruk av Smart i din bedrift

Bruk av Smart som verktøy og metode i din bedrift bygger på en skriftlig avtale mellom bedriften og Kongslys. Samarbeidet forplikter bedriften til å ta Smart i bruk i sin virksomhet og gjøre kjent på hjemmeside og i andre sammenhenger at tilbudet finnes. Som del av vilkårene betaler bedriften en innmeldingsavgift og en årlig vedlikeholdsavgift. Kursmateriellet som skal brukes er utviklet av Kongslys, og medlemsbedriften eller etaten kjøper dette av Kongslys. Kontakt oss gjerne for å få fullstendige vilkår.

Hvor

Kursene holdes ved NHOs kurssenter i Middelthuns gate 27, 0368 Oslo. Alle kursene går mandag til onsdag og starter kl 11 første dag, slik at du kan reise til kurset samme dag. For hvert kurs er timeplanen slik: mandag kl 11- 17, tirsdag kl 09 – 16, onsdag kl 09 -15.

Antall deltakere

Kurset kjøres med minimum seks, maksimum åtte deltakere. Hensikten med mindre grupper er å skape et godt rom for kursdeltakerne, slik at de på best mulig og konsentrert måte kan arbeide med sin egen (og familiens) økonomi.

Regionale kurs og bedriftsinterne kurs

Vi arrangerer gjerne kurs i din region eller bedrift. Betingelsene vil være minimum seks deltakere samt dekning av reisekostnader i tillegg til honorar pr deltaker. Du eller en annen i bedriften må være lokal koordinator. Ved bedriftsinterne kurs tilpasser vi dager og tidspunkter etter bedriftens ønsker.

Referanser

Vi har mange referanser fra samarbeidende bedrifter, attføringsorganisasjoner og brukere. Kontakt oss for mer informasjon om dette og se tilbakemeldinger fra våre deltakere.

Se også artikkel om Smart i Velferd (PDF) .

Smart er utviklet av Lars Findahl © og markedsføres av Trygg Økonomi AS, Skien. Tlf. 8800 7777.

Påmelding